К списку

Офис компании "РусГидро"

2011 г.
г. Моск­ва, ул. Ма­лая Дмит­ров­ка, д. 7
14 709 кв.м

 — си­с­тема ав­то­ма­ти­че­ской по­жар­ной сиг­на­ли­за­ции
 — си­с­тема опо­веще­ния о по­жа­ре
 

 

 

На­ши услу­ги

Мон­таж и про­ек­ти­ро­ва­ние

Тех­ни­че­ское об­служи­ва­ние

Охран­ные услу­ги

 
 

Кон­такт­ная информация

Т/ф (495) 660–96–38

Ад­рес: г. Моск­ва, 
Со­коль­ни­че­ская пл., д. 4А

E-mail:
mirastroy@mirastroi.ru