К списку

ГСК "Южнопортовая"

Га­раж-сто­ян­ка «Юж­но­пор­то­вая»
г. Моск­ва,
2-й Юж­но­пор­то­вый пр-д, вл.15, уч.2

 — си­с­тема охран­но-по­жар­ной сиг­на­ли­за­ции
 — си­с­тема опо­веще­ния и управ­ле­ния эва­ку­аци­ей
 — си­с­тема ви­део­на­блю­де­ния

 

 

 

 

На­ши услу­ги

Мон­таж и про­ек­ти­ро­ва­ние

Тех­ни­че­ское об­служи­ва­ние

Охран­ные услу­ги

 
 

Кон­такт­ная информация

Т/ф (495) 660–96–38

Ад­рес: г. Моск­ва, 
Со­коль­ни­че­ская пл., д. 4А

E-mail:
mirastroy@mirastroi.ru