К списку

КБ "Гарант-Инвест"

2012 г.

КБ «Га­рант-Ин­вест»
г. Моск­ва, 1-й Ко­ло­бов­ский пер., д. 23
площадь 1 500 кв.м

 — си­с­тема ав­то­ма­ти­че­ской по­жар­ной сиг­на­ли­за­ции
 — си­с­тема охран­ной сиг­на­ли­за­ции
 — си­с­тема кон­тро­ля до­ступа
 — си­с­тема ви­део­на­блю­де­ния

 

На­ши услу­ги

Мон­таж и про­ек­ти­ро­ва­ние

Тех­ни­че­ское об­служи­ва­ние

Охран­ные услу­ги

 
 

Кон­такт­ная информация

Т/ф (495) 660–96–38

Ад­рес: г. Моск­ва, 
Со­коль­ни­че­ская пл., д. 4А

E-mail:
mirastroy@mirastroi.ru